توجه !
این مطالب صرفا برای استفاده اعضا مرکز اطلاعات فنی ایران تهیه شده است و تکثیر جزیی یا کلی آن جهت استفاده اشخاص حقوقی و حقیقی غیر عضو مجاز نمی  باشد.از این رو در صورت مشاهده نقض حقوق مرکز اطلاعات فنی ایران متخلفین بر اساس بند 5 از ماده 3 قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

 تــهران: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان شهید بهزاد شفق (خیابان هفدهم)، پلاک 6 ، ساختمان اداری مریم ، کدپستی:  15138 صندوق پستی: 1874-  15875، تلفن : 88724933 –  88724463 - 88724799 – 88728014- 88725399،  - 88723733 ، نمابر (فکس): 88726518 
 پست الکترونیک : info@tici.info  سایت : www.iranbusinessnews.com  ،www.tici.info